To wydarzenie zostało odwołane ze względu na trwające zagrożenie pandemiczne i utrudnienia w ruchu międzynarodowym z niego wynikające.

O wartości praktyki mindfulness i compassion nie trzeba przekonywać nikogo, kto miał okazję doświadczyć jej mocy.

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby wielu osób organizujemy długo oczekiwane odosobnienie medytacyjne. Praktyka odbywa się w ciszy, według ustalonego całodziennego programu z medytacjami w pozycji siedzącej, leżącej oraz podczas chodzenia i uważnego ruchu. W razie konieczności możliwe jest uwzględnienie wszelkich ograniczeń zdrowotnych i wynikających z nich indywidualnych potrzeb.
Prowadzą je wybitni nauczyciele medytacji, znani i cenieni w wielu krajach. Zgodzili się prowadzić odosobnienie w Polsce, ponieważ wspólnie promujemy w Polsce medytację compassion, a szczególnie program Mindfulness Based Compassionate Living MBCL.

Frits Koster jest doświadczonym nauczycielem medytacji Vipassana i nauczycielem / trenerem MBSR / MBCT / MBCL . Szkolił się i pracował jako pielęgniarz psychiatryczny. Przez wiele lat nauczał uważności w zakresie zdrowia psychicznego, również w klinikach i szpitalach. Od 40 lat praktykuje medytację Vipassana i żył jako mnich buddyjski w Azji Południowo-Wschodniej przez sześć lat od 1980 roku. Prowadzi odosobnienia i kursy w Vipassanie od lat 80. Jest członkiem Instytutu IMA, Instytutu Uważności IvM w Holandii oraz różnych instytutów szkoleniowych zajmujących się uważnością w całej Europie. Został przeszkolony przez nauczycieli -założycieli w Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion i Interpersonal Mindfulness (Insight Dialogue). Z Erik van den Brink opracował program MBCL . Jest autorem wielu książek, w tym Liberating Insight. Tajlandia: Silkwormbooks.

Strona: www.compassionateliving.info i www.fritskoster.com .

Jetty Heynekamp jest nauczycielką Mindfulness od 2010. Od 1982 ro­ku prak­ty­ku­je me­dy­ta­cję wglą­du (in­si­ght me­di­ta­tion). Wspól­nie  z mę­żem, Frit­sem Ko­ste­rem, pro­wa­dzi od­osob­nie­nia mind­ful­ness w ca­łej Eu­ro­pie. Jako fizjoterapeutka mająca duże doświadczenie w pra­cy z oso­ba­mi, któ­re ma­ją fi­zycz­ne ogra­ni­cze­nia w trak­cie od­osob­nień pro­wa­dzi za­ję­cia z uważ­ne­go ru­chu, a tak­że in­dy­wi­du­al­ne se­sje z uczest­ni­ka­mi, do­ty­czą­ce pra­wi­dło­wej po­sta­wy cia­ła poczas me­dy­ta­cji. Jetty jest współautorką książki audio „Mildheid” (2011 – we współpracy z Frits Koster) i książki audio „Czterech przyjaciół życia (2013 – we współpracy z Frits Koster i Erik van den Brink). 

ORGANIZACJA ODOSOBNIENIA:

  • TERMIN: 3-8 listopada 2020
  • LOKALIZACJA: Dwór Dobarz
  • KOSZT: Udział 1240.- PLN brutto od osoby
  • Każdy uczestnik sam pokrywa koszt pobytu w Dobarzu (3 posiłki dziennie + nocleg w pokoju 2 osobowym z łazienką 145.- PLN za dobę) Obiekt nie dysponuje pokojami jednosobowymi.

Do udziału zapraszamy nauczycieli mindfulness, absolwentów kursów MBSR, uczestnikó programu Inspiro i inne osoby, które miały już kontakt z praktyką medytacyjną, niezależnie od stopnia zaawansowania.

 Już teraz zarezerwuj miejsce na odosobnieniu.  Liczba miejsc jest ograniczona.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
%d bloggers like this: