STATUT FUNDACJI

Fragmenty statutu Fundacji Polski Instytut Mindfulness, odnoszące się do celów i form działalności oraz władz Fundacji.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Guzicką i Małgorzatę Jakubczak zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Leonarskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 60 lok. 9 w dniu 30.03.2012. Repertorium A Nr 767/2012.

3. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM”.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

5. Fundacja jest apolityczna, neutralna światopoglądowo i nie jest powiązana z żadnym ruchem religijnym. Osoby reprezentujące Fundację, w ramach prowadzenia działań statutowych zobowiązane są do zachowywani neutralności światopoglądowej oraz poszanowania przekonań religijnych wszystkich osób zaangażowanych w działania Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Fundacja została powołana w celach:

1. Upowszechniania wiedzy o znaczeniumindfulness/uważności i zastosowaniach metod opartych na niej w różnych aspektach życia osobistego i społecznego.

1. Promowania mindfulness / uważności jako:

a. Skutecznego narzędzia zmiany na poziomie osobistym i społecznym oraz ustawicznego rozwoju prowadzącego do podniesienia świadomości i odpowiedzialności wśród:

 • indywidualnych osób,
 • rodzin,
 • organizacji,
 • firm.

b. Kompetencji osobistej, polegającej na świadomym zarządzaniu swoim potencjałem umysłowym i emocjonalnym, szczególnie nieoceniającą skierowaną na bieżące doświadczenie uwagą, w celu zaspokojenia swoich potrzeb oraz realizowania wartości.

c. Aktywnej, prozdrowotnej postawy życiowej (stylu życia) charakteryzującej się:

 • zaangażowaniem we własny dobrostan,
 • odpowiedzialnością za swój stan zdrowia,
 • radzeniem sobie ze stresem i kryzysami,
 • samodzielnością emocjonalną,
 • wolnością od uzależnień,
 • świadomością wzajemnej współzależności,
 • empatią i szacunkiem w relacjach międzyludzkich.

2. Propagowania kursów MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) jako programów:

a. Zapobiegających zaburzeniom funkcjonalnym i chorobom psychosomatycznym, a szczególnie:

 • Chorobie niedokrwiennej serca
 • Chorobom wrzodowym przewodu pokarmowego
 • ADHD
 • Chorobie nadciśnieniowej
 • Cukrzycy typu II
 • Uzależnieniom
 • Depresji
 • Innych schorzeń

b. Wspierających procesy zdrowienia z w/w zaburzeń i chorób.

c. Podnoszących poziom satysfakcji życiowej oraz psychoodporności uczestników.

d. Sprzyjających rozwojowi osobistemu uczestników.

3. Zapewnienia kadry profesjonalistów do realizowania programów: Redukcji Stresu Uważnością: MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction ) i Zapobiegania Nawrotom Depresji Uważnością MBCT (Mindfulness Based Cognitive Teraphy) oraz wspierania rozwoju i doskonalenia zawodowego nauczycieli MBSR i MBCT.

4. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań opartych o mindfulness/uważność w różnych dziedzinach, szczególnie w promocji i ochronie zdrowia, psychoterapii, edukacji, wychowaniu, biznesie, prawie oraz profilaktyce społecznej.

5. Promocji zastosowań mindfulness/uważności wśród podmiotów zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi z założeniami Fundacji.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w programach, projektach, badaniach i inicjatywach wspierających osiągniecie celów Fundacji;

b. Organizowanie różnego rodzaju szkoleń i form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli MBSR i MBCT, nie przynoszących dochodów Fundacji, których koszty są pokrywane z majątku Fundacji.

c. Fundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się nauczycieli MBSR MBCT, współpracujących z Fundacją;

d. Organizowanie bezpłatnych dla uczestników programów MBSR i innych form rozwijania uważności prowadzonych przez wykwalifikowanych ( certyfikowanych) nauczycieli MBSR i MBCT, których koszty pokrywane są z majątku Fundacji;

e. Organizowanie akcji społecznych promujących rozwój osobisty, uważność, samoświadomość, zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne;

f. Wydawanie książek, materiałów informacyjnych i szkoleniowych związanych tematycznie z mindfulness, nie przeznaczonych do sprzedaży, których koszty wydania pokrywa Fundacja ze swojego majątku;

g. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji jak również wspierać, realizować lub wzmacniać działania organów administracji publicznej w zakresie zadań publicznych ze sfery dotyczącej działalności statutowej Fundacji.

Rozdział IV. Władze Fundacji.

§ 14

1. Władzami Fundacji są:

a. Zgromadzenie Fundatorek

b. Rada Fundacji: ( aktualnie: Joanna Delbar, Jolanta Tadeusiak)

c. Zarząd Fundacji (aktualnie: Małgorzata Jakubczak, Emilia Kędziorek, Zuzanna Ziomecka)